پروژه های ملی ، دولتی ، خصوصی که توسط گروه صنعتی آیس من راه اندازی ، اورحال ، نصب ، طراحی و تولید شده است:

پروژه های قبل از 1400:

پروژه ساختمان پزشکان جناب آقای دکتر نوریان:

پروژه جناب آقای کریمیان:

پروژه های اورحال ، نصب و راه اندازی :

سایر پروژه ها :

پروژه جناب آقای حشمت : یک دستگاه چیلر 6 تن تبرید

پروژه جناب آقای فنونی زاده : 24 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه جناب آقای ترابی : 50 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه جناب آقای ابطحی : هواساز cfm 20000

پروژه جناب آقای نظامی : 25 دستگاه زنت 5000 CFM

پروژه جناب آقای شالی کار : هواساز 60000 CFM

پروژه داروسازی رها : اورحال ، راه اندازی و تعمیر سیستم های هواساز به طور کامل

پروژه خیریه آقای حاج حسین اسدی : دستگاه هوارسان 120000 CFM

پروژه خیریه حضرت زینب : 65 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه جناب آقای ملکیان : 2 دستگاه چیلر 10 تن تبرید

پروژه مجتمع مسکونی الکا : 2 دستگاه چیلر 12 تن تبرید

پروژه سرکار خانم نجاتی : یک دستگاه چیلر 6 تن تبرید

پروژه جناب آقای چلگانی : یک دستگاه چیلر 20 تن تبرید

پروژه جناب آقای باهنر : یک دستگاه چیلر 30 تن تبرید

پروژه جناب آقای رحیمیان : یک دستگاه چیلر 4 تن تبرید

پروژه جناب آقای اسحاقی : 2 دستگاه چیلر 5 تن تبرید

پروژه سرکار خانم نیک سیرت : یک دستگاه چیلر 12 تن تبرید

پروژه جناب آقای نمازیان : 34 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه جناب آقای مغزی : یک دستگاه چیلر 10 تن تبرید

پروژه جناب آقای معین : یک دستگاه چیلر 10 تن تبرید و 21 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه جناب آقای رجایی : 2 دستگاه مینی چیلر 5 تن تبرید و 15 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه سرکار خانم عابدینی : 3 دستگاه مینی چیلر 5 تن تبرید

پروژه سرکار خانم مقدسی : یک دستگاه چیلر 12 تن تبرید

پروژه جناب آقای محبی : 4 دستگاه چیلر 5 تن تبرید

پروژه جناب آقای رادمند : یک دستگاه هواساز 50000 cfm

پروژه جناب آقای محبی : 4 دستگاه چیلر 5 تن تبرید

پروژه سالن ورزشی 3+ : یک دستگاه مینی چیلر 8 تن تبرید

پروژه جناب آقای موسوی : 5 دستگاه چیلر 6 تن تبرید

پروژه جناب آقای احمدیان : یک دستگاه مینی چیلر 8 تن تبرید

پروژه جناب آقای بیگی : یک دستگاه مینی چیلر 6 تن تبرید

پروژه سرکار خانم رجبیان : یک دستگاه چیلر 10 تن تبرید

پروژه جناب آقای ترابیان : یک دستگاه چیلر 15 تن تبرید

پروژه جناب آقای سیمکانی : یک دستگاه مینی چیلر 8 تن تبرید

پروژه جناب آقای اجلاسی : 65 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه سالن پرورش قارچ مهندس نیکو : ساخت هواساز 250000 cfm

پروژه سالن ورزشی مدال : یک دستگاه چیلر 10 تن تبرید

پروژه جناب آقای محمودی : یک دستگاه چیلر 12 تن تبرید

پروژه جناب آقای حمیدی : یک دستگاه چیلر 10 تن تبرید

پروژه جناب آقای سلطانی : یک دستگاه چیلر 8 تن تبرید

پروژه جناب آقای اکبری : یک دستگاه چیلر 10 تن تبرید

پروژه جناب آقای سمسامی : یک دستگاه مینی چیلر 6 تن تبرید

پروژه جناب آقای مفخر : یک دستگاه چیلر 12 تن تبرید

پروژه جناب آقای مفخر : یک دستگاه چیلر 12 تن تبرید

پروژه جناب آقای موسوی : 20 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه جناب آقای لوکانی : 74 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه جناب آقای احمدی : 124 دستگاه فن کویل سقفی توکار

پروژه سرکار خانم گروسیان : 86 دستگاه فن کویل سقفی توکار